during Plain spotting at Sheremetyevo ( SVO ) at Sheremetyevo ( SVO ), Moscow, Russia on 10 March 2014. Photo: Alexander Babashov